ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

รายละเอียดขั้นตอนการขอสินเชื่อ

  • ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารการยื่นกู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการ
  • เจ้าหน้าที่โครงการจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานการยื่นกู้ให้กับลูกค้า
  • เจ้าหน้าที่ธนาคารทำการนัดประเมินสินทรัพย์
  • เจ้าหน้าที่โครงการทำการแจ้งผลประเมินและผลการอนุมัติให้กับลูกค้าทราบ
  • แจ้งกำหนดวันเซ็นต์สัญญาเงินกู้กับธนาคารให้ลูกค้าทราบ แจ้งกำหนดวันนัดลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์
placeholder image