เอกสารประกอบการกู้ยืม

รายละเอียด เอกสารประกอบการกู้ยืม

กรณีพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด ต้นฉบับ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) รับรองสำเนา โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีไม่ได้เดินบัญชีธนาคาร ต้องเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ก่อน)
placeholder image
placeholder image